Zarządzenie Nr 0050.189.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03. 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Zarządzenie Nr 0050.189.2017

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 31.03. 2017 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku poz. 2147) oraz w wykonaniu Nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie: określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

 

§ 1

 

Przeznaczyć do sprzedaży w formie przetargu lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Będzin wraz z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania ułamkowej części gruntu, opisane w załączniku do niniejszego Zarządzenia stanowiącym integralną jego część.

 

§ 2

 

Ogłosić wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1 przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie na okres 21 dni oraz podanie w prasie lokalnej informacji o jego wywieszeniu.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent  Miasta

/-/ Rafał Adamczyk

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.189.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03. 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z ustanowieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:31.03.2017
Data publikacji:10.04.2017 16:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż