Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.31.03.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemców, stanowiącego własność Gminy Będzin, ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu

Zarządzenie Nr 0050.191.2017

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 31.03.2017 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemców, stanowiącego własność Gminy Będzin, ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 ), Uchwały Nr XLIX/906/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin wraz z późniejszymi zmianami oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzina w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami

 

zarządzam:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemców, stanowiący własność Gminy Będzin wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży obejmujący lokal mieszkalny opisany w Załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie na okres 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Informację o wywieszeniu przedmiotowego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

/-/ Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.31.03.2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemców, stanowiącego własność Gminy Będzin, ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:31.03.2017
Data publikacji:10.04.2017 16:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż