Zarządzenie Nr 0050.232.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora.

Zarządzenie Nr 0050.232.2017

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 19 maja 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z  §  3  ust.3 i 4 Statutu Będzińskiej Rady Seniora stanowiącego załącznik do uchwały Nr  XXVIII/219/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Będzińskiej Rady Seniora i oraz nadania jej statutu

 

zarządzam:

§ 1

Przeprowadzić nabór kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora w terminie od dnia 19 maja 2017 roku do dnia 26 maja 2017 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Będzinie).

 

§ 2

Zgłoszenia kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora, w terminie o którym mowa w § 1, mogą dokonać:

  1. Każda organizacja pozarządowa i podmiot działający na rzecz osób starszych oraz podmiot prowadzący Uniwersytet Trzeciego Wieku, na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Przedstawiciele seniorów – co najmniej 15 mieszkańców Będzina może zgłosić jednego kandydata na radnego seniora spośród swego grona lub innych mieszkańców Będzina na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zgłoszenia kandydatów do Będzińskiej Rady Seniora należy przesłać lub dostarczyć, w terminie określonym w niniejszym zarządzeniu, na adres: Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42 - 500 Będzin.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

§ 5

Niniejsze zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Daria Paterek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.232.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:19.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż