Zarządzenie nr 0050.349.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.08.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu

Zarządzenie nr 0050.349.2017

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 07.08.2017 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami, § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, § 1 ust. 1 Uchwały nr XIX/203/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność i współwłasność miasta Będzina oraz pozostającymi w jego zarządzie oraz w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 0050.236.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

 

zarządzam:

§ 1

I. Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu lokal użytkowy przy ul. Małachowskiego 14 w Będzinie, o powierzchni 94,80 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 10,00 zł/m2 netto.

II. Do oddania w najem w/w lokalu użytkowego przyjmuje się formę przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Ogłosić wykaz lokalu użytkowego wskazanego w § 1 przeznaczonego do oddania w najem poprzez wywieszenie niniejszego Zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie na okres 21 dni oraz opublikowanie w prasie i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta
/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.349.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.08.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:07.08.2017
Data publikacji:11.08.2017 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż