OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”

Będzin, dnia 19 września 2017 roku

WPSiDG.8122.1.2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) i art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 roku poz. 930) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr XXVI/194/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”, wpłynęła jedna oferta - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach. Oferta została oceniona przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050.359.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23 sierpnia 2017 roku uzyskując 31 punktów z 35 możliwych.

 

Realizatorem zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta” będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach, który na realizację zadania otrzyma dotację w wysokości 7 000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych).

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:19.09.2017
Data publikacji:19.09.2017 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż