Zarządzenie Nr 0050.409.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.09.2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie

Zarządzenie Nr 0050.409.2017

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 25.09.2017 roku

 

w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.) w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami.

 

zarządzam

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie.

§ 2

Termin konsultacji ustalam od 27.09.2017 roku do 10.10.2017 roku.

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Miasta Będzina.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Daria Paterek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.409.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.09.2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:25.09.2017
Data publikacji:27.09.2017 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż