Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

WOr.2110.18.2017

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Będzina

ogłasza konkurs

na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 z późn. zm.) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1345 z późn. zm),

 2. wykształcenie minimum średnie techniczne elektryczne, elektrotechniczne lub elektroenergetyczne,

 3. uprawnienia dozoru nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1kV,

 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Word, Excel, Open Office),

 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo zamówień publicznych,

 6. umiejętność analizy przepisów prawnych,

 7. umiejętność analizy dokumentacji technicznej i kosztorysowej,

 8. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 2. umiejętność podejmowania decyzji w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

 3. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 4. wysoka kultura osobista,

 5. posiadanie prawa jazdy kat. B,

 6. kreatywność w realizacji powierzonych zadań,

 7. duża odporność na stres, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, samodzielność komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

   

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego w gminie oraz inwentaryzacją urządzeń jw,

 2. prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i zakupem energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miejskiego,

 3. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ulicznym oświetleniem świątecznym.

 4. nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących energii elektrycznej, w tym weryfikacja faktur,

 5. współudział w pracach związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby kompleksowej obsługi miasta, w tym oświetlenia ulicznego, placówek oświatowych, Urzędu Miasta oraz innych jednostek organizacyjnych gminy,

 6. rozpatrywanie skarg, wniosków i pism kierowanych do Referatu związanych z ustalonym zakresem czynności,

 7. praca w systemie SEKAP.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca administracyjno-biurowa,

 2. wyjścia w teren,

 3. budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 4. praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

 5. praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

V. Oferty powinny zawierać:

 

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 2. uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego technicznego elektrycznego, elektrotechnicznego lub elektroenergetycznego oraz posiadanie uprawnień dozoru nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1kV,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) - wzory oświadczeń w załączeniu pod treścią ogłoszenia,

 5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy (wzór oświadczenia o stanie zdrowia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 6. uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 7. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

  a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

  c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

   

 

Istnieje możliwość zatrudnienia wybranego kandydata w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Planowany jest termin zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze konkursu po dniu 27 października 2017 roku.

 

Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.


 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej (zadania z zakresu energetyki) w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 roku, do godz. 17.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

 

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu udziela Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pan Mirosław Leśniewski, tel. (32) 267-91-64.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2017 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż