PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza 33

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza 33

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym typu halowego, o powierzchni użytkowej 968 m², położona w Będzinie przy ul. Sienkiewicza 33, obejmująca działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 3/17 i 3/18 karta mapy 37 obręb Będzin, o łącznej powierzchni gruntu 1280 m².
 

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym (awaryjnym) i wymaga remontu generalnego a nawet częściowej odbudowy, w szczególności dachu i ścian zewnętrznych.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefami ochrony konserwatorskiej.

Budynek znajduje się w wykazie obiektów o regionalnych wartościach kulturowych zakwalifikowanych do ochrony w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00006040/7, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.
 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

teren usług komercyjnych i usług technicznych – symbol planu 1 UC.

 

Cena wywoławcza wynosi: 199.000,00 zł zw. z VAT w tym:

  • grunt 139.00,00 zł

  • budynek 60.000,00 zł

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 20.000,00 PLN

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17.11.2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 13.11.2017 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo - Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. oddział w Będzinie numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu,

  • najpóźniej do dnia 13.11.2017 roku do godz. 16.00 złożyć ofertę przetargową; ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie z opisem: „I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicz 33”, należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim, w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

UWAGA! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Sienkiewicza 33
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:05.10.2017
Data publikacji:10.10.2017 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż