Zaproszenie do składania ofert Przedmiot zamówienia: „Pielęgnacja lasów komunalnych”

Będzin, 10.10.2017 r.

WOŚ.271.1.26.2017

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

 

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

42-500 Będzin

ul. 11 Listopada 20

Regon: 276257446 NIP: 62524301128

 

Przedmiot zamówienia: „Pielęgnacja lasów komunalnych”.

 

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • usunięcie drzew obumarłych i obumierających,

 • wykonanie cięć sanitarnych i technicznych oraz korygujących,

 • uprzątnięcie pasa przeciwpożarowego typu A po wykonanych cięciach,

 • wykoszenie uprawy.

 • Usuwanie drzew obumarłych i obumierających obejmuje:

  - ścięcie wskazanych przez Zamawiającego drzew w ilości 45 sztuk o obwodach od 50 cm do 200 cm,

  - uprzątniecie terenu z gałęzi po wycince.

 • Cięcia sanitarne, techniczne i korygujące drzew, w zależności od potrzeb obejmują:

  - cięcie sanitarne : usuwanie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub połamanych, nadłamanych,

  - cięcie korygujące – zmierzające do zniwelowania budowy wad korony, mające na celu poprawić statykę,

  - cięcia konarów i gałęzi znajdujących się w kolizji z przebiegającymi w tym rejonie linii napowietrznych telefonicznych i energetycznych,

  - ilość drzew do pielęgnacji: 20 sztuk.

 • Uprzątnięcie pasa przeciwpożarowego typu A obejmuje:

  - usunięcie z pasa gruntu o szerokości 30 m, który jest przyległy do granicy pasa drogowego martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. Powierzchnia uprzątnięcia pasa p.poż wynosi: 5400 m².

 • Wykoszenie uprawy na terenie oddziału i pododdziału 1k o pow. 0,13 ha na działce geodezyjnej numer 1199/5 – obręb 3 Łagisza. Zakres prac obejmuje wykonanie pielęgnacji uprawy leśnej założonej wiosną ubiegłego roku polegającej na wykoszeniu chwastów wokół sadzonek przy użyciu narzędzi ręcznych (kosa) celem dopuszczenia światła dla lepszego rozwoju sadzonek. Nie dopuszcza się pozostawienia usuniętych chwastów na terenie uprawy.

Pozyskane drewno stanowi w całości własność Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany jest je przewieźć na bazę przedsiębiorstwa: PTHU „Interpromex” z siedzibą przy ul. Paryskiej 11.

Drewno w miejscu składowania należy ułożyć w tzw. stos. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego przy wykonaniu prac.

Lokalizacja:

Usługi będą świadczone na terenie działki numer geodezyjny 3303/2 w Będzinie – Łagiszy przy ul. Bory, oraz na terenie działki geodezyjnej numer 1199/5 – obręb 3 Łagisza, przy ulicy Pokoju.

II. Ogólne wymagania dotyczące sposobu obliczania ceny:

Cena ofertowa musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia (całość prac) i uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

III. Kryterium wyboru oferty :

Najniższa cena (cena brutto). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę spośród wszystkich nieodrzuconych ofert. W sytuacji której zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 13.10.2017 r. (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego) na adres: Urząd Miejski w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin lub drogą elektroniczną na adres ekologia@um.bedzin.pl (skan dokumentów). Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwę zadania.

 

V. Pozostałe reguły postępowania :

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia brakujących dokumentów lub zawierających błędy jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, które nie będą w sposób istotny zmieniały treści oferty.

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

VI. Termin związania ofertą : 20 dni licząc od dnia złożenia oferty.

Zawartość oferty:

- wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą:

Do udzielenia wyjaśnień dotyczących zamówienia ze strony Zamawiającego upoważniona jest Aneta Lebiecka – Dudek, tel. 32 267 91 72 Wydział Kształtowania Środowiska UM Będzin.

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia realizacji umowy zamawiający może wybrać ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

2. wzór umowy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert Przedmiot zamówienia: „Pielęgnacja lasów komunalnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:10.10.2017
Data publikacji:10.10.2017 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż