PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Leśnej, o pow. 247 m² oznaczonej numerem ewidencyjnym 4892 karta mapy 15 obręb Grodziec

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Leśnej, o pow. 247 m² oznaczonej numerem ewidencyjnym 4892 karta mapy 15 obręb Grodziec

 

Uzasadnienie wyboru trybu przetargu:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi wąski pas gruntu i nie może zostać samodzielnie zagospodarowana.

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu służyć może poprawie warunków zagospodarowania jednej z działek sąsiadujących. W związku z tym przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4893/1, 4891 oraz 2448/56 karta mapy 15 obręb Grodziec.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00011107/3

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać z dniem 01 stycznia 2004 r.


 

Cena wywoławcza wynosi: 19.000,00 zł zw. z VAT

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 1900,00 PLN

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 9.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl

  • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie do dnia 17 listopada 2017 roku do godz. 13.00, aktualnego wypisu z operatu ewidencji gruntów, wydanego prze Starostwo Powiatowe w Będzinie, potwierdzającego własność działki sąsiedniej,

  • najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo - Budżetowego numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Będzin. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podleć zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie w rejonie ul. Leśnej, o pow. 247 m² oznaczonej numerem ewidencyjnym 4892 karta mapy 15 obręb Grodziec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.10.2017
Data publikacji:13.10.2017 08:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż