Zarządzenie nr 0050.435.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.

Zarządzenie nr 0050.435.2017

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 10.10.2017 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Będzinie nr XLVII/359/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami oraz § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, w oparciu o § 20 Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie nr XXVIII/222/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina

 

zarządzam:

§ 1

1. Przeznaczyć do oddania w najem w drodze przetargu na stawkę czynszu lokal mieszkalny przy ul. Pokoju 24/7 w Będzinie, o powierzchni 82,00 m2, położony na pierwszym piętrze, w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Będzin, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 6,00 zł/m2.

 

2. Do oddania w najem ww. lokalu mieszkalnego przyjąć formę przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Ogłosić wykaz dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego do oddania w najem, wymienionego w § 1 pkt 1 poprzez wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie na okres 21 dni, opublikowanie w prasie i na stronach internetowych urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.435.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:10.10.2017
Data publikacji:13.10.2017 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż