Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2018 10:39 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwał w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina
13.06.2018 14:08 WPFZ.271.44.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa mebli oraz wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
11.06.2018 11:00 Starosta Będziński zaprasza na wielopokoleniowy festyn plenerowy "DZIEŃ DLA RODZINY" 2018r
08.06.2018 12:13 WRM-RI.7013.26.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
07.06.2018 15:15 WRM-RI.7013.23.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
07.06.2018 12:09 0050.270.2018 Zarządzenie Nr 0050.270.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.06.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
07.06.2018 12:02 0050.268.2018 Zarządzenie Nr 0050.268.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.06.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Przyjaciel Miasta Będzina”
05.06.2018 14:50 WOOŚ.4201.2.2015.AM.25 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHORNY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.4201.2.2015.AM.25 z 25 maja 2018 r.
23.04.2018 12:57 ZKII.6330.2.2018 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
22.02.2018 10:42 0050.80.2018 Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2018
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie