ŚWIADCZENIA RODZINNE - OD WRZEŚNIA NOWY OKRES ZASIŁKOWY
JAK UBIEGAC SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY?

 1. Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 oraz w rejonach opiekuńczych na terenie miasta Będzina:
  - Rejon opiekuńczy nr 1 - Śródmieście ul. 11-Listopada 1
  - Rejon opiekuńczy nr 2 - Syberka ul. Zwycięstwa 30
  - Rejon opiekuńczy nr 3 - Warpie ul. 35-Lecia PRL 17
  - Rejon opiekuńczy nr 4 - Ksawera ul. Siemońska 7
  - Rejon opiekuńczy nr 5 - Grodziec ul. Barlickiego 16
  - Rejony opiekuńczy nr 6 - Łagisza ul. Energetyczna 10
  - Rejon opiekuńczy nr 7 - os. Zamkowe ul. Bursztynowa 11
 2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój 18 lub 14 albo w rejonie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

WAŻNE: GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
  poniedziałek - 7:30 - 17:00
  wtorek -piątek - 7:30 - 15:30
 • w rejonach opiekuńczych:
  poniedziałek - piątek - 7:30 - 11:00

        Od 01 lipca  przyjmuje się wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okresie zasiłkowy tj. 01.09.2006r. - 31.08.2007r. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli dochód osiągnięty w 2005 roku nie przekroczył 504,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium dochodowe wynosi 583,00 zł). Zasiłek rodzinny wypłaca się do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeżeli dziecko uczy się w szkole (nie w szkole wyższej), zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 21 roku życia. Do 24 roku życia dziecka wypłaca się zasiłek rodzinny, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. O przyznanie zasiłku rodzinnego może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeżeli spełnia kryterium dochodowe oraz ma zasądzone alimenty od rodziców przed ukończeniem 18 roku życia lub rodzice nie żyją.

ZASIŁEK RODZINNY NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Zasiłek rodzinny przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca sierpnia), licząc od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmiana w wysokości dochodów), które wymagają powtórnego rozpatrzenia jego wniosku i ponownego wydania decyzji administracyjnej.

Osoba spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych oprócz wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przedstawia następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za 2005 rok (także dochody dorosłych dzieci)
 • kserokopia dowodu osobistego (stary dokument od str. 2 do str. 7)
 • akt urodzenia dziecka w oryginale (dotyczy tylko osób po raz pierwszy ubiegających się o świadczenia rodzinne w tut. Ośrodku)
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony i okresach zatrudnienia
 • zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o zgłoszeniu osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do ubezpieczenia przez pracodawcę
 • zaświadczenie od komornika o skuteczności bądź bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej za 2005 rok
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego, kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

WAŻNE:

Jeśli upłynął termin ważności orzeczenia i złożono w Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) wniosek o wydanie nowego orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenia rodzinne oraz zaświadczenie z PZON o toczącym się postępowaniu. Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego zostanie zawieszone do czasu uzyskania nowego orzeczenia.

Do zasiłku rodzinnego przysługuje 7 dodatków, wypłacanych jeżeli zachodzą określone okoliczności (np. rozpoczęcie roku szkolnego, urodzenie dziecka).

Od 01 września 2006 roku obowiązywać będą nowe, wyższe kwoty zasiłków rodzinnych uzależnionych od wieku dziecka oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

świadczenie                              tak jest                                        tak będzie
                                     (do końca sierpnia)                               (od września)


ZASIŁEK RODZINNY       43 zł (na 1 i 2 dziecko)              48 zł na dziecko w wieku
                                                                          do ukończenia 5 roku życia
                                                                                         
                                53 zł (na 3 dziecko)       64 zł na dziecko w wieku powyżej
                                                                 5 roku życia do ukończenia 18 r.ż. 
                 
                                                                                                        
                                 6 zł (na 4 i kolejne           8 zł na dziecko w wieku powyżej
                                       dziecko)               18 roku życia do ukończenia 24 r.ż

Dodatki do zasiłku rodzinne:

-urodzenia dziecka                1000 zł miesięcznie                  bez zmian

-opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego  400 zł (miesięcznie)             bez zmian

-samotnego wychowywania dziecka  170 lub 250 zł na dziecko       nie będzie wyższych
                                         (przy bardzo niskim               dodatków
                                         dochodzie wyższy dodatek)

-kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego 
      50 lub 70 zł miesięcznie             60 lub 80 zł miesięcznie

-rozpoczęcia roku szkolnego      90 zł jednorazowo                    100 zł jednorazowo

-podjęcia nauki w szkole
ponadgimnazjalnej poza          40 lub 80 zł                             50 lub 90 zł
miejscem zamieszkania           (10 m-cy w roku)                     (10 m-cy w roku)

-wychowywania dziecka w          50 zł miesięcznie                      80 zł miesięcznie
rodzinie wielodzietnej             (na 3 i kolejne dziecko)            (na 3 i kolejne  dziecko)
 

 

Formularze i wzory wniosków dla świadczeniobiorców

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje z zakresu świadczeń rodzinnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:27.07.2006 08:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Jaworska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:31.07.2006 07:56