ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  Z  PRZEBIEGU  WYKONANIA  BUDŻETU  MIASTA BĘDZINA   ZA  I  PÓŁROCZE  2006  ROKU
  Plan budżetu Plan po zmianach na 30.06.2006r. Wykonanie  
NAZWA na dzień %
  01.01.2006 roku  
         
  DOCHODY   +    PRZYCHODY  199 613 318 187 134 997 70 724 089 37,8%
         
         
  DOCHODY   BUDŻETOWE  -  RAZEM 143 784 230 144 651 146 55 916 383 38,7%
         
  I. DOCHODY  WŁASNE ( z udziałami ) 79 965 851 80 003 441 39 372 467 49,2%
 II. SUBWENCJA  OGÓLNA 15 636 543 15 942 263 9 714 326 60,9%
       
III. DOTACJE  NA  ZADANIA  BIEŻĄCE      
     REALIZOWANE  NA  PODSTAWIE 266 183 271 443 159 572 58,8%
     POROZUMIEŃ        
       
IV. DOTACJE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ 696 750 696 750 0 0,0%
INWESTYCJI  MIEJSKICH        
       
V. DOTACJE  CELOWE  NA       
    DOFINANSOWANIE  ZADAŃ 1 244 573 1 609 211 1 008 981 62,7%
    WŁASNYCH  GMINY        
       
VI. DOTACJE Z FUNDUSZY  CELOWYCH  0 145 600 200 056 137,4%
         
VII. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII  EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 0 8 551 0 0,0%
VIII. ŚRODKI Z FUNDUSZU  SPÓJNOŚCI          
NA REALIZACJĘ  PROJEKTU  29 215 630 29 215 630 0 0,0%
       
IX. DOTACJE  NA  ZADANIA  ZLECONE        
      Z  ZAKRESU  ADMINISTRACJI  16 758 700 16 758 257 5 460 981 32,6%
      RZĄDOWEJ        
         
 PRZYCHODY 55 829 088 42 483 851 14 807 706 34,9%
         
         
  WYDATKI   BUDŻETOWE  -  RAZEM 168 340 669 169 947 138 54 782 610 32,2%
         
 VIII.  WYDATKI  WŁASNE 151 581 969 153 188 881 49 534 909 32,3%
z  tego  :        
Wydatki  bieżące 92 266 553 94 083 304 46 587 004 49,52%
w tym :    na obsługę długu 1 113 458 1 113 458 29 304 2,63%
Wydatki  majątkowe 59 315 416 59 105 577 2 947 905 4,99%
       
 IX.  WYDATKI  DOTYCZĄCE   ZADAŃ       
        ZLECONYCH   Z   ZAKRESU     16 758 700 16 758 257 5 247 701 31,3%
        ADMINISTRACJI   RZĄDOWEJ        
         
 ROZCHODY 31 272 649 17 187 859 250 000 1,5%
         
         
  WYDATKI   +   ROZCHODY  199 613 318 187 134 997 55 032 610 29,4%
         
         
      DEFICYT    /   NADWYŻKA -24 556 439 -25 295 992 1 133 773 -
         
Radosław Baran

Prezydent Miasta


 

Wykaz udzielonych poręczeń

  1. Poręczenie pożyczki do wysokości 350.000 zł zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów.
  2. Poręczenie kredytu do wysokości 628.000 zł zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu na zakup nowych autobusów.
  3. Poręczenie do wysokości 845.000 zł na zabezpieczenie  kredytu przeznaczonego na realizację przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach oiedla mieszkaniowego w Będzinie - Górki Małobądzkie

Będzin dn. 31 lipca 2006 roku

Radosław Baran


Prezydent Miasta


Zadłużenie na początek okresu rozrachunkowego                                                z tytułu:  
kredytów 850 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pożyczek 513 171 456 152 228 076 228 076 0 0 0 0 0 0 0
wyemitowanych papierów wartościowych 12 900 000 11 400 000 9 400 000 7 400 000 4 900 000 2 900 000 1 100 000 0 0 0 0
Razem 14 263 171 12 456 152 9 628 076 7 628 076 4 900 000 2 900 000 1 100 000 0 0 0 0
Będzin dn. 31 lipca 2006 roku
Radosław Baran
Prezydent Miasta Będzina

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za I półrocze 2006 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.08.2006 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Gąsiorek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:02.08.2006 11:04