Referat Gospodarki Nieruchomościami

 1. Referat Gospodarki Nieruchomościami mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje nr 107-109, I piętro, tel. +48 032 267 91 16, +48 032 267 70 41-44 wew. 235, 150, +48 032 267 9 235 lub 150, e-mail: gn@um.bedzin.pl
 2. Zastępca Naczelnika mgr Edyta Cichoń, pokój nr 109, I piętro, tel. +48 032 267 70 41 do 7 wew. 214, fax +48 032 267 91 50.
 3. Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami:
  • sprzedaż nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych w formie przetargu , w formie bezprzetargowej oraz z w drodze rokowań:
   - przygotowywanie zleceń na wykonanie szacunku nieruchomości objętych sprzedażą,
   - pozyskiwanie uzgodnień branżowych dla nieruchomości objętych sprzedażą,
   - przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości,
   - przygotowywanie protokołów z rokowań ustalających warunki  sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej
  • oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste w formie przetargu w formie bezprzetargowej oraz w drodze rokowań:
   - przygotowywanie zleceń na wykonanie szacunku nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste,
   - ustalenie sposobów i terminów zagospodarowywania nieruchomości przekazywanych w użytkowanie wieczyste,
   - przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta  o przeznaczeniu do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu .
   - przygotowywanie protokołów z rokowań ustalających warunki oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej.
  • kontrola terenowa w zakresie objętym przekazywaniem nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
  • odbieranie gruntów przekazywanych w użytkowanie wieczyste w przypadkach nie dotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków umowy,
  • przygotowywanie nieruchomości do obrotu prawnego poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień branżowych oraz zlecanie wykonywania szacunków nieruchomości ,
  • ogłaszanie i organizowanie oraz przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości:
   - przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta  o ogłoszeniu przetargu na zbycie nieruchomości oraz zatwierdzeniu regulaminu przetargowego określającego tryb i warunki przeprowadzenia przetargu
   - przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta o powołaniu Komisji Przetargowych,
   - przygotowywanie protokołów z przeprowadzonych przetargów dla Komisji Przetargowych,
   - przygotowanie całej dokumentacji wraz z wypisem z księgi wieczystej niezbędnych do podpisania umowy notarialnej sprzedaży lub ustanowienia prawa użytkowania wieczystego;
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań sądowych w sprawach o nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia,
  • przeniesienie własności obiektów wybudowanych ze środków własnych osób prywatnych wraz z oddaniem   w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tych obiektów:
   - przygotowywanie zleceń na wykonanie szacunku nieruchomości gruntowych,
   - przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste,
   - przygotowanie całej dokumentacji wraz z protokołem uzgodnień i wypisem z księgi wieczystej niezbędnych do podpisania umowy notarialnej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu;
  • ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  • ustalanie opłat adiacenckich w związku z urządzeniem lub modernizacją drogi albo stworzeniem warunków do przyłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,
  • kontrola terenowa stanu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • prowadzenie spraw związanych z pierwokupem nieruchomości,
  • oddawanie gruntów w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie:
   - pozyskiwanie opinii o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomości wnioskowanej do dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia,
   - przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta o przeznaczeniu nieruchomości  do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie oraz ogłoszenia wykazu tych nieruchomości.,
   - przygotowywanie procedury przetargowej na dzierżawę terenu,
   - przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użytkowania i użyczenia;
  • kontrola terenowa w zakresie objętym postępowaniem, związanym z dzierżawą, najmem, użytkowaniem i użyczeniem gruntów,
  • prowadzenie procedury związanej z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
  • dokonywanie niezbędnych korekt w zapisie ksiąg wieczystych wynikających z  rozbieżności zapisu ewidencji gruntów i zapisu księgi wieczystej, w zakresie dającym podstawę do wydania prawidłowej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • prowadzenie postępowań w zakresie uwłaszczania pracowniczych ogrodów działkowych:
   - regulacja stanów prawno - własnościowych terenów zajętych pod ogrody działkowe,
   - zlecanie niezbędnych prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego związanych z przygotowaniem terenów pracowniczych ogrodów działkowych do uwłaszczenia,
   - prowadzenie korespondencji z Wojewódzkim Związkiem Pracowniczych Ogrodów Działkowych w zakresie objętym uwłaszczeniem;
  • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczaniem gruntów dla ogrodów działkowych z zasobu mienia komunalnego,
  • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy w postępowaniach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w zakresie zwrotów nieruchomości wywłaszczonych na rzecz byłych właścicieli,
  • prowadzenie obsługi kancelaryjnej Wydziału,
  • przejmowanie nieruchomości w trybie art. 66 Ordynacji Podatkowej,
  • wykup nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
  • nabywanie nieruchomości na podstawie darowizny lub w drodze zamiany,
  • nabywanie nieruchomości w drodze podziałów,
  • kontrola terenowa w zakresie obejmującym powyższe działania,
  • przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd,
  • kontrola terenowa w zakresie gruntów przekazywanych w trwały zarząd,
  • odbieranie gruntów przekazanych w trwały zarząd w przypadkach nie dotrzymania warunków określonych w decyzji,
  • aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
  • prowadzenie postępowania w zakresie uwłaszczenia komunalnych osób prawnych,
  • prowadzenie uwłaszczenia spółdzielni,
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości niezbędnych do uwłaszczenia komunalnych osób prawnych oraz uwłaszczania spółdzielni,
  • przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
  • uzyskiwanie aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do prowadzenia powyższych postępowań,
  • prowadzenie postępowań w zakresie czasowego wejścia w teren przez osoby fizyczne oraz osoby prawne,
  • regulacja stanów prawnych mienia komunalnego w zakresie:
   - prowadzenie ustaleń w operacie ewidencji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe,
   - przygotowanie wniosków o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
   - przygotowywanie niezbędnej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do korygowania wpisów w księgach wieczystych
   - prowadzenie procedury związanej ze zlecaniem prac geodezyjnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego w zakresie niezbędnym do regulacji własnościowej nieruchomości.
   - przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w zapisie wieczysto - księgowym,
   - przygotowywanie materiałów dla Komisji Inwentaryzacyjnej ds. mienia komunalnego i bieżące z nią współdziałanie
   - przygotowywanie wniosków do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych z mocy prawa,
   - prowadzenie procedury w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa na wniosek Gminy;
  • przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
  • prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,
  • kontrola terenowa związana z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, ewidencją ulic i placów oraz numeracją porządkową nieruchomości,
  • aktualizacja map mienia komunalnego,
  • prowadzenie postępowań o rozgraniczeniu nieruchomości z wniosku osób fizycznych i prawnych oraz z urzędu
  • prowadzenie postępowań o podział nieruchomości z wniosku osób fizycznych i prawnych oraz z urzędu
  • wykonywanie innych prac zleconych przez Naczelnika Wydziału, Za-cę Naczelnika Wydziału.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 17:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:13.08.2010 13:34