XXXVII sesja Rady Miejskiej Będzina

Będzin, dnia 6 czerwca 2017 roku

BRM.0002.XXXVII.2017

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 13 czerwca 2017 roku (wtorek) na godzinę 10.00 XXXVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2016 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2016 rok:

  1/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Będzina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego miasta Będzina przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Przewodniczącego Komisji Szczepana Grymę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2016 rok,

  5/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2016 rok.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej Rady Miejskiej Będzina ds. analizy zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie miasta Będzina:

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Radnego Sławomira Brodzińskiego, Przewodniczącego Komisji,

  2/ dyskusja,

  3/ podjęcie uchwał w sprawach:

3.1/ zmian nazw ulic na terenie miasta Będzina,

3.2/ dostosowania nazwy ulicy na terenie miasta Będzina do przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

3.3/ zmiany nazw ulic na terenie miasta Będzina,

3.4/ zmiany uchwały Nr VII/25/70 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 13 kwietnia 1970 roku w sprawie nadania nazwy nieoznaczonej dotąd ulicy położonej w Będzinie między ul. Kochanowskiego i Sobieskiego,

3.5/ zmiany uchwały Nr XX/56/80 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 12 sierpnia 1980 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta,

3.6/ zmiany uchwały Nr III/17/74 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 18 kwietnia 1974 roku w sprawie zmiany i nadawania nowych nazw ulic na terenie miasta Będzina,

3.7/ zmiany uchwały Nr XXIX/96/73 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 29 marca 1973 roku w sprawie przemianowania nazw ulic położonych w Będzinie i Łagiszy,

3.8/ zmiany uchwały Nr XIV/70/76 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 20 grudnia 1976 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy, placu i osiedla,

3.9/ zmiany uchwały Nr XVII/126/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w gminie – miasto Będzin,

3.10/ zmiany uchwały Nr IX/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie z dnia 10 stycznia 1990 roku w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta,

3.11/ zmiany uchwały Nr XXV/291/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w rejonie ulic: Podsiadły i Wincentego Pola w Będzinie,

3.12/ zmiany uchwały Nr XXXIV/418/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Będzinie przy dworcu PKP, w brzmieniu: „Plac Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej”,

3.13/ zmiany uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie nadania nazwy dla placu położonego przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ulicy Sączewskiego,

3.14/ zmiany uchwały Nr XLV/439/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie – Grodźcu,

3.15/ zmiany uchwały Nr L/508/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy dla placu przed siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,

3.16/ zmiany uchwały Nr XV/142/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 22 września 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym w rejonie Górek Małobądzkich w Będzinie,

3.17/ zmiany uchwały Nr XXIV/281/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego przy kościele
Św. Trójcy w Będzinie,

3.18/ zmiany uchwały Nr XLIV/438/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulicy 11 Listopada i ulicy Piłsudskiego w Będzinie,

3.19/ uchylenia części uchwały Nr IV/12/90 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 10 września 1990 roku w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu Zamkowe (przedsięwzięcie wariant VII),

3.20/ uchylenia nazwy nieistniejącej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego,

3.21/ nadania nazwy dla parku położonego w Będzinie u zbiegu ulic: Czeladzkiej, Małobądzkiej i Józefa Piłsudskiego,

3.22/ nadania nazwy dla parku położonego w Będzinie pomiędzy ulicami: Henryka Rutkowskiego, Rewolucjonistów i drogą krajową DK86,

3.23/ nadania nazwy dla parku położonego w Będzinie pomiędzy ulicą 1 Maja i aleją Hugona Kołłątaja,

3.24/ nadania nazwy dla parku położonego w Będzinie w rejonie ulic: Róży Luksemburg i Hugona Kołłątaja,

3.25/ nadania nazwy dla parku położonego w Będzinie w rejonie ulicy Marii Konopnickiej,

3.26/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie przy zbiegu ulic: Małobądzkiej i 27 Stycznia,

3.27/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie przy ulicy Żwirki i Wigury,

3.28/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie przy zbiegu ulic: Żwirki i Wigury i Siemońskiej,

3.29/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie przy zbiegu ulic: 11 Listopada i Józefa Piłsudskiego,

3.30/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie w rejonie ulicy Kolejowej,

3.31/ nadania nazwy dla parku położonego w Będzinie pomiędzy ulicą Brzozowicką i wałami rzeki Czarnej Przemszy,

3.32/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie pomiędzy aleją Hugona Kołłątaja i ulicą Czeladzką,

3.33/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie pomiędzy ulicami: Turniejową, Bolesława Chrobrego i Krośnieńską,

3.34/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie u zbiegu ulic: Józefa Piłsudskiego i I Armii Wojska Polskiego,

3.35/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie u zbiegu ulic: Henryka Sienkiewicza i Kazimierza Promyka,

3.36/ nadania nazwy dla skweru położonego w Będzinie u zbiegu ulic: Piastowskiej i Jasielskiej.

 1. Informacja Prezydenta Miasta Będzina z pobytu delegacji władz samorządowych miast partnerskich (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) podczas Dni Będzina 2017:

  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,

  2/ dyskusja.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2017 roku,

  2/ planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2017 roku,

  3/ zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina,

  4/ zmiany uchwały Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów,

  5/ ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów,

  6/ odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego w Będzinie od Pani Aleksandry Czajor,

  7/ zmiany Uchwały Nr XLI/693/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina,

  8/ rozszerzenia cmentarza komunalnego w Będzinie,

  10/ wyrażenia opinii w przedmiocie wniesienia udziałów do Spółki Będzin Arena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  11/ oddania w dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 271/2 na karcie mapy 47 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Długiej,

  12/ zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok,

  13/ zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017 – 2028.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 6. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.06.2017
Data publikacji:07.06.2017 12:28