Porządek obrad

BRM 0052/LX/06                                                                           Będzin,  18 września 2006 r.

 

                                                                                              Szanowny Pan Radny
                                                                                              Szanowna Pani Radna

               Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 25 września 2006 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LX sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVII, LVIII i LIX sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności
  w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2006 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Tomasza Zydka
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Waldemara Szydło
  3/ dyskusja
  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina oraz o przebiegu wykonania plany finansowego samorządowych instytucji kultury  za I półrocze 2006 roku.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej.
 9. Informacja o zaawansowaniu prac nad monografią miasta Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Dyrektor Muzeum Zagłębia w Będzinie Annę Smogór
  2/ dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1/ przedłużenia czasu obowiązywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina",
  2/ przyjęcia wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny postępów w opracowaniu planów Miasta Będzina,
  3/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
  Będzina dla terenu położonego przy ul. Brzozowickiej,
  4/ zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  5/ zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom,
  6/ zmian budżetu miasta na 2006 rok,
  7/ przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok.
  8/ zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
  9/ zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej
  z Województwa Śląskiego dla Muzeum Zagłębia,
  10/ zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna,
  11/ przeniesienia wydatków między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi,
  12/ przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej na 2006 rok między zadaniami,
  13/ utworzenia rachunku dochodów własnych w prowadzonych przez miasto Będzin ośrodkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego,
  14/ przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin,
  15/ poparcia Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie stanu dróg krajowych i wojewódzkich położonych na terenie województwa śląskiego.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

                                                                                              Maria Dąbrowska

                                                                                            Wiceprzewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LX sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:19.09.2006 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Maria Dąbrowska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:26.10.2006 09:25