ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

I. Co powinienem wiedzieć?

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc

od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać dekalarowany okres pobytu w tym miejscu.


Zameldowanie decyzją administracyjną odbywa się w sytuacji:

 • gdy nie jest uregulowany stan prawny lokalu/budynku (brak właściciela/najemcy),

 • gdy podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu/budynku (właściciel, najemca) odmawia potwierdzenia pobytu na formularzu zameldowania na pobyt stały/czasowy.

Watpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowany adresem rozstrzyga organ gminy przy wydaniu decyzji o zameldowaniu.

 

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego przeprowadzone mogą zostać następujące czynności:

 • oględziny lokalu,

 • przesłuchanie stron i świadków,

 • rozprawa administracyjna z udziałem stron i świadków.

II. Kto może załatwić sprawę?

 • osoba zobowiązana do zameldowania,

 • pełnomocnik osoby zobowiązanej do zameldowania – legitymujący się pełnomocnictwem w formie pisemnej - wzór PEŁNOMOCNICTWA do pobrania

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiazek meldunkowy wykonuje:

 • jej przedstawiciel ustawowy (rodzic lub rodzice),

 • opiekun prawny (przedstawiając dokument o ustanowieniu opiekuna prawnego),

 • inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu (np. rodzina zastępcza, członkowie rodziny - przedstawiając dokument o przyznaniu opieki).

III. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Uwaga!
Do wskazanych powyżej terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

IV. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wypełniony odpowiednio formularz:

  ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (do pobrania) lub

  ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO (do pobrania)

 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, jesli w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik.

 3. Kserokopie dokumentów mogących mieć wpływ na wyjaśnienie sprawy i ustalenie stron postępowania np: (dokumenty potwierdzajace ustanowienie opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, umowy z dostawcami mediów itp.)

UWAGA: kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzanie zgodności dokumentów dokonywane jest w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności - pok. 27 parter.

V. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Biorąc pod uwagę przepis art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) wydanie z urzędu decyzji o zameldowaniu nie podlega wyżej cytowanej ustawie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17,00 zł (od każdego pełnomocnictwa).
 

UWAGA:

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk itd.) lub rodzeństwo.
Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można

 • na konto bankowe tutejszego Urzędu na rachunek: Urząd Miejski w Będzinie – Wydział Księgowo-Budżetowy, ING Bank Śląski S.A. O/Będzin, nr konta – 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 – tytułem opłaty skarbowej, lub

 • do kasy tutejszego Urzędu pokój nr 22 (parter) czynnej: w poniedziałki od 7.30 do 13.00 i od 13.45 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 13.00 i od 13.45 do 15.30 oraz piątki od 7.30 do 13.00 i od 13.30 do 14.00.

VI. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Przygotować formularz zameldowania na pobyt stały/czasowy.

Krok 2

Dokonać opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie (pok. 22 parter) lub wykonać opłatę przez bankowość internetową, a następnie zrobić wydruk z dokonanej transakcji.

Krok 3

Złożyć formularz zameldowania w Kancelarii – parter budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.

VII. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Będzinie - Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Telefony: (32) 267 91 25, (32) 267 92 33
E-mail: wso@um.bedzin.pl

VIII. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 657).

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. W sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1852).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

IX. Tryb odwoławczy

Strony postępowania mogą wnieść odwołanie od decyzji do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Będzina, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2017 11:26