Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania nowej Filii nr 3 Dworzec

Uchwała Nr XLI/346/2017

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 27 września 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania nowej Filii nr 3 Dworzec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska Będzina

uchwala:

 

§ 1

Ogłasza się o zamiarze zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie nadanego Uchwałą Nr XLVI/453/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 r. w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji nowej filii w ten sposób, że:

§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące placówki w mieście:

 1. Biblioteka Główna (plac prof. Włodzimierza Wójcika 1), w skład której wchodzą:

  a) Wypożyczalnia Główna,

  b) Czytelnia Główna,

  c) Pracownia Dokumentów Życia Społecznego,

  d) Oddział dla dzieci i młodzieży,

  e) Magazyn zbiorów bibliotecznych;

 2. Filie i punkty biblioteczne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej:

  a) Filia nr 1 Ksawera (ul. Wisławy Szymborskiej 2 i 4),

  b) Filia nr 2 Warpie (ul. rtm. Witolda Pileckiego 1),

  c) Filia nr 3 Dworzec (plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3),

  d) Filia nr 4 Łagisza (ul. Pokoju 44),

  e) Filia nr 5 Grodziec (plac Skarbińskich 1),

  f) Filia nr 7 Zamkowe (ul. Rycerska 2),

  g) Filia nr 9 Podłosie (ul. Podłosie 10),

  h) Punkt Biblioteczny Szpital (ul. Małachowskiego 12)”.

 

§ 2

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podać do publicznej wiadomości przez okres sześciu miesięcy poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Będzina oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Będzina
/-/ Krzysztof Dudziński

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z treścią ustawy o bibliotekach organizator instytucji zobowiązany jest na okres 6 miesięcy podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej lokalizacji filii oraz oddziałów. Przepis dotyczy również sytuacji związanej z ustanowieniem nowej filii biblioteki.

Powołanie Filii nr 3 Dworzec zlokalizowanej przy placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 pozwoli na ożywienie kulturalne śródmieścia Będzina. Mieszkańcy tej części miasta będą mieli ułatwiony dostęp do księgozbioru, jak również do skorzystania z proponowanej oferty biblioteki o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.

Ponadto niniejsza uchwała uaktualnia nazwy ulic i placów, które zostały zmienione uchwałą Nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Będzina, uchwałą Nr XXXVII/295/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/439/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie – Grodźcu, uchwałą Nr XXXVII/296/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/508/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie nadania nazwy dla placu przed siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

Podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania nowej Filii nr 3 Dworzec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.09.2017
Data publikacji:04.10.2017 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż