XLII sesja Rady Miejskiej Będzina

Będzin, dnia 11 października 2017 roku

BRM.0002.XLII.2017

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) zwołuję na dzień 18 października 2017 roku (środa) na godzinę 10.00 XLII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL i XLI sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017:

  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydenta Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

 6. Informacje o oświadczeniach majątkowych:

  1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskie Krzysztofa Dudzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,

  2/ informacja Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych,

  3/ informacja Wojewody Śląskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta.

 7. Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina.

  1/ przedstawienie programu przez Sekretarza Miasta Magdalenę Rogowicz,

  2/ dyskusja,

  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Miasta Będzina”.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,

  2/ zmian w statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie,

  3/ zmian budżetu miasta Będzina na 2017 rok,

  4/ zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017-2028.

 9. Interpelacje i zapytania Radnych.

 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 roku, poz.1875) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.10.2017
Data publikacji:12.10.2017 13:37