ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

I. Co powinienem wiedzieć?

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania imprezy masowej.

 

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić:

 • do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

 • do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

UWAGA
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

II. Kto może podpisać wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podpisuje osoba posiadająca umocowanie prawne do reprezentowania organizatora. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (np. wyciąg z KRS lub statut) i pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

III. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organizator imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

Wydanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia następuje w przypadku:

- niezłożenia przez organizatora opinii i dokumentów wymienionych w punkcie IV,

- niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów określonych ustawą.

IV. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - wzór WNIOSKU do pobrania.

2. Dowód wniesionej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, wyciąg z KRS lub statut i pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty za złożenie pełnomocnictwo.

3. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:

1) Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, wraz z jego opisem, zawierający oznaczenie:

 1. dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

 2. punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

 3. lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

 4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

 5. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,

 6. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

 7. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

 8. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa (imię i nazwisko, numer PESEL, numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

 9. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

 10. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

 11. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

 12. Informację o powiadomieniu właściwego miejscowo: komendanta oddziału Straży Granicznej - w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej, komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

2) Opinia Komendanta Miejskiego Policji.

3) Opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

4) Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

5) Opinia Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

UWAGA: Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania i winny być załączone niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 

6) Program i regulamin imprezy masowej oraz regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej.

 

7) Pisemna instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

 

8) Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

4. Wyciąg z KRS lub statut.

V. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 82 zł.,

 • opłata skarbowa z złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • na konto bankowe tutejszego Urzędu na rachunek: Urząd Miejski w Będzinie – Wydział Księgowo-Budżetowy, ING Bank Śląski S.A. O/Będzin, nr konta – 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 – tytułem opłaty skarbowej, lub

 • do kasy tutejszego Urzędu pokój nr 22 (parter) czynnej: w poniedziałki od 7.30 do 13.00 i od 13.45 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 13.00 i od 13.45 do 15.30 oraz piątki od 7.30 do 13.00 i od 13.30 do 14.00.

VI. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Dokonanie obowiązującej opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. i 17 zł. w przypadku działania przez pełnomocnika - opłaty należy dokonać przed złożeniem wniosku.

Krok 2

Wystąpienie do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami, w terminie wskazanym w pkt I.

Krok 3

Wystąpienie do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, w terminie wskazanym w pkt I.

Dokumenty można złożyć: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie – parter.

UWAGA: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miejskiego. Brak uzupełnienia wniosku skutkować będzie odmową wydania zezwolenia. Termin załatwienia sprawy (wydanie decyzji) liczony jest od dnia uzupełnienia wniosku.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wnioskodawca otrzymuje osobiście lub pocztą „za potwierdzeniem odbioru”.

VII. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20.
Telefony: (32) 267 91 25, (32) 267 92 33
E-mail: wso@um.bedzin.pl

VIII. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołanie w terminie 14 dnia od dnia doręczenia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:23.10.2017 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zofia Masztaleruk
Data na dokumencie:23.10.2017
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.10.2017 11:36