LX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia do wiadomości informacji Prezydenta Miasta Będzina o przebiegu wykonania budżetu miasta Będzina oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku
  Uchwała Nr LX/653/2006
 • przedłużenia czasu obowiązywania "Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Będzina"
  Uchwała Nr LX/654/2006
 • przyjęcia wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny postępów w opracowaniu planów Miasta Będzina
  Uchwała Nr LX/655/2006
  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/655/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25.09.2006 r. "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena postępów w opracowaniu planów Miasta Będzina wraz z jej wynikami i propozycjami dalszych działań planistycznych będące podstawą do wieloletnich programów ich sporządzania" do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Będzinie
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr LX/656/2006, Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
 • zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Uchwała Nr LX/657/2006
 • zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
  Uchwała Nr LX/658/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/659/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/660/2006
 • zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
  Uchwała Nr LX/661/2006
 • zwiększenie budżetu miasta na 2006 rok w ramach dotacji celowej z Województwa Śląskiego dla Muzeum Zagłębia
  Uchwała Nr LX/662/2006
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok w dziele 852 - Pomoc społeczna
  Uchwała Nr LX/663/2006
 • przeniesienia wydatków między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi
  Uchwała Nr LX/664/2006
 • zwiększenie przychodów i wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/665/2006
 • utworzenia rachunku dochodów własnych w prowadzonych przez miasto Będzin ośrodkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego
  Uchwała Nr LX/666/2006
 • przejęcia pojazdów samochodowych na własność gminy Będzin
  Uchwała Nr LX/667/2006
 • poparcia Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie stanu dróg krajowych i wojewódzkich położonych na terenie województwa śląskiego
  Uchwała Nr LX/668/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LX/669/2006
 • zmiany uchwały Nr LVII/623/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej  Będzinie do dnia 26 października 2006 roku
  Uchwała Nr LX/670/2006
 • odrzucenia skargi na dyrektora Muzeum Zagłębia w Będzie złożonego przez Pana Władysława Maleckiego
  Uchwała Nr LX/671/2006

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.10.2006 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:01.09.2010 11:41