Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze - podinspektor w dziale Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze - podinspektor w dziale Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 1. Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu administracji),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • obywatelstwo polskie,

 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,

 • doświadczenie w pracy na stanowisku objętym naborem,

 • znajomość ustawy Kodeks Pracy wraz z aktami wykonawczymi do ustawy w zakresie dotyczącym stosunku pracy oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania,

 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o pracownikach samorządowych,  o ochronie danych osobowych, o samorządzie gminnym, o ochronie informacji niejawnych.

 


 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

 • znajomość programu PROGMAN Kadry,

 • kreatywność, sumienność i rzetelność,

 • bezstronność i obiektywizm,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • odporność na stres.


 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS,

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa,

 • rozliczanie oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, wyjść w godzinach pracy,

 • nadzór nad terminami szkoleń BHP, badań lekarskich,

 • prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych i zwolnionych,

 • organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem i dokumentowaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,

 • stała i bieżąca współpraca z Działem Finansowo Księgowym w zakresie terminowego doręczania angaży, druków zwolnień lekarskich i innych niezbędnych dokumentów do obliczenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników,

 • przygotowywanie wykazów dotyczących nagród jubileuszowych,

 • obsługa programu kadrowo - płacowego PROGMAN,

 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych, w tym sprawozdań do GUS, PFRON,

 • wydawanie zaświadczeń na prośbę pracowników.


 

4. Warunki pracy na stanowisku

 • miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy,

 • praca administracyjno - biurowa, przy obsłudze komputera powyżej 4 godz. 


 

5. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 

6. Miejsce i termin składania dokumentów


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 19.01.2018 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Dziale Kadr Administracji i Obsługi" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej”.

7. Informacje dodatkowe

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą "za zgodność
  z oryginałem" i własnoręcznym podpisem kandydata,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • na wolnym stanowisku urzędniczym poza obywatelami polskimi mogą zostać zatrudnieni obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. (32)296-21-34, (32)296-21-31,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, na stronie internetowej MOPS Będzin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Patrycja Gruca – Hołota

 

Formularz kwestionariusza osobowego i wzory oswiadczeń dostępne są w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze - podinspektor w dziale Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Patrycja Gruca Hołota
Data na dokumencie:10.01.2018
Data publikacji:10.01.2018 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż