OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

Psary, dnia 09.01.2018r.

Nr RPPII.6220.007.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1405 ze zm.)

 

zawiadamiam,

strony postępowania, że Wójt Gminy Psary postanowieniem z dnia 09.01.2018r., Nr RPPII.6220.007.2017 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.

 

Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 12.01.2018r.

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 63 ust. 5a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, o którym mowa w ust. 5, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Zgodnie z treścią art. 63 ust. 6 na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1257), organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w formie pisemnej.

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego stroną prowadzonego postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło obwieszczenie.

Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Psary, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4, pok. 213, w godzinach pracy urzędu.


WÓJT
/-/ Tomasz Sadłoń

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „ Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Tomasz Sadłoń
Data na dokumencie:09.01.2018
Data publikacji:12.01.2018 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż