Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

WOr.2110.1.2018

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Będzina

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie,

przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. ukończone 21 lat,

 3. korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe,

 5. nienaganna opinia,

 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 9. znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i ustawy o samorządzie gminnym,

 10. znajomość topografii miasta.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 2. prawo jazdy kategorii B,

 3. podstawowa umiejętność obsługi komputera,

 4. umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. ochrona spokoju i porządku publicznego na terenie Miasta Będzina,

 2. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych

  i akty prawa miejscowego.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w trybie trzyzmianowym, przeciętnie 8 godzin na dobę, w systemie równoważnego czasu pracy, z dobowym wymiarem czasu pracy wydłużonym do 12 godzin,

 2. praca wymagająca wyjścia w teren.

 

V. Oferty powinny zawierać:

 

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 2. uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego lub średniego branżowego,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 4. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) oraz oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej - wzory oświadczeń w załączeniu pod treścią ogłoszenia,

 5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy (wzór oświadczenia o stanie zdrowia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

   

Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej” w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 roku, do godz. 15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Do niniejszego konkursu nie mają zastosowania przepisy art. 13 ust. 2b Ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późniejszymi zmianami), z uwagi na wymagania stawiane strażnikowi miejskiemu określone w art. 24 Ustawy o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 706 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Dodatkowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Komendant Straży Miejskiej Pan Ireneusz Błach tel. 32/710-46-86.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:16.01.2018
Data publikacji:16.01.2018 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż