XLV sesja Rady Miejskiej Będzina

Będzin, dnia 17 stycznia 2018 roku

BRM.0002.XLV.2018

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 stycznia 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 XLV sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2018 rok:

  1/ przedstawienie sprawozdania za 2017 rok i programu na 2018 rok przez Wiceprezydenta Miasta Będzina Rafała Adamczyka,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwał w sprawach:

 6. przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXIX/227/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2017 roku,

 7. przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2018 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022,

  2/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Będzina przez Gminę Sosnowiec wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części obszaru Gminy Sosnowiec w rejonie ulic: Bajana, Banacha, Komuny Paryskiej, Kantora-Mirskiego, Józefowskiej, Projektowej, Sokolskiej, Długosza, Kwiatowej, Jagiełły, Żwirki i Wigury, Plater, Braci Mieroszewskich, Kowalskiego, Stańczyka, Popiełuszki, Sikorskiego, Kamiennej, Szpitalnej, Zuzanny, Rauka, Krasińskiego, Domańskiego, Jarosza, Wieczorka, Piotrowskiej, Północnej, Infelda i Lelewela,

  3/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Będzina niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

  4/ zmiany uchwały Nr XXVIII/223/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5/ zmiany uchwały Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina,

  6/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  7/ zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 10. Interpelacje i zapytania Radnych.

 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 12. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.01.2018
Data publikacji:18.01.2018 10:12