Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.

Zarządzenie Nr  0050.56.2018
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 14.02.2018 roku

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i odmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

                                                                             § 1
Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) projekt uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr  XLVII/470/2014  Rady  Miejskiej  Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.
                                                                            § 2
Termin konsultacji ustalić w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 27 lutego 2018 roku włącznie.
                                                                            § 3
Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie na stronie internetowej miasta Będzina.

                                                                          § 4
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Ochrony Środowiska.

                                                                         § 5
Wykonanie   zarządzenia  powierzyć  Naczelnikowi  Wydziału  Ochrony  Środowiska.
                                                                        § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

 

Dokumenty dotyczące konsultacji dostępne są w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:14.02.2018
Data publikacji:14.02.2018 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż