Porządek obrad

   BRM 0052/LXI/05                                                                Będzin,  16 października 2006 r.

                                                                                           

                                                                                            Szanowna Pani Radna
                                                                                            Szanowny Pan Radny

 

                 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 23 października 2006 roku (poniedziałek) na godzinę 9.00 LXI sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta.
 6. Będzin w latach 2002 - 2006 - przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Radosława Barana.
 7. Rada Miejska w latach 2002 - 2006:
  1) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Grażynę Stojek
  2) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Jerzego Bełdowskiego
  3) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Budżetu Miasta Rady Miejskiej Waldemara Szydło
  4) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sylwestra Pleszkuna
  5) przedstawienie sprawozdania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
  2) ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
  3) ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Będzin
  4) wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Będzina na planie miast: Będzin, Czeladź, Wojkowice
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ul. Sierżanta Grzegorza Załogi
  6) rozszerzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004-2015" przyjętego uchwałą Nr XXVIII/332/2004 Rady Miejskiej w Będzinie  z dnia 27 października 2004 roku
  7) wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 roku w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  8) przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzinie
  9) przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej na terenie miasta Będzina
  10) zabezpieczenia na rok 2007 w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań gminy
  11) zmiany zapisu w uchwale Nr LIX/652/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskiej pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ul. Konopnickiej"
  12) zmiany uchwały Nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
  13) zmian budżetu miasta na 2006 rok
  14) zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w związku z realizacją projektów w ramach Programu Unii Europejskiej "SOCRATES-COMENIUS"
  15) przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2006 rok
  16) przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  17) odrzucenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie złożonej przez Panią Małgorzatę Olesiak.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2007 rok:
  1) wysokości stawek, zasad ustalenia i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  2) wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek, zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  3) wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od stycznia 2007 roku
  4) ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku leśnego i podatku rolnego obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

                                                                                              Sławomir Brodziński

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXI sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:17.10.2006 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:10.01.2007 13:42