Zarządzenie Nr 0050.80.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 21 lutego 2018 roku

 

w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2018.

 

Na podstawie § 16 uchwały Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina ( Dz.Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r., poz. 3465 ze zmianami)

zarządzam

§ 1

przeprowadzenie w roku 2018 obowiązkowej deratyzacji na obszarach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, nieruchomościach zabudowanych budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz gospodarstwa rolne.

 

§ 2

Deratyzacja zostanie przeprowadzona w dniach od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 września do 31 października.

 

§ 3

 1. Właściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w § 1, a także osoby sprawujące zarząd nad tymi nieruchomościami, zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w § 2 deratyzacji na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej zakładowi deratyzacji, który dokona wyłożenia i zebrania trutek w obiektach wymienionych w § 1.

 2. Osoby i jednostki wymienione w ust. 1 obowiązane są do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów powstałych w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także innych zanieczyszczeń
  w szczególności mogących stanowić pożywienie gryzoni z obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

 3. Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania deratyzacji powinny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia.

§ 4

Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób:

 1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania deratyzacji. Używane środki muszą być bezpieczne, zarejestrowane oraz stosowane zgodnie z instrukcją producenta.

 2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować w sposób widoczny informacją: UWAGA TRUCIZNA lub podobną.

 3. Miejsca wyłożenia trutek powinny być stale nadzorowane.

 4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać aż do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.

 5. Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację, a następnie zutylizowane.

§ 5

Jako dowód realizacji obowiązku deratyzacji należy przechowywać dowód zakupu trutek lub protokoły pozabiegowe przeprowadzenia deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją.

§ 6

 1. Wykonanie niniejszego zarządzenia w zakresie poinformowania o obowiązku i terminach przeprowadzenia akcji deratyzacji powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 2. W zakresie nieobjętym ust. 1 nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Straży Miejskiej w Będzinie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Rafał Adamczyk

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.02.2018 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:21.02.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:01.11.2018 00:00