Będzin, dnia 21 lutego 2018 roku

BRM.0002.XLVI.2018

 

Szanowny Pan

Szanowna Pani

Radny/Radna

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 lutego 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 XLVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku:

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”.

 6. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku:

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu za 2017 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli,

  2/ wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,

  3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przebudową powiatowych dróg i skrzyżowania,

  4/ zasad wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina,

  5/ zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  6/ przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej,

  7/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  8/ zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028,

  9/ zmiany uchwały Nr II/5/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2014 roku
  w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Interpelacje i zapytania Radnych.

 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 11. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.02.2018 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.02.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:18