Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Kadr Administracji i Obsługi

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1

 

 1. Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • staż pracy min. 5 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość prawa administracyjnego,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość specyfiki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • biegła obsługa komputera,
 • kreatywność, sumienność i rzetelność,
 • bezstronność i obiektywizm,
 • umiejętność pracy pod presją,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • odporność na stres.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie i nadzór pracy działu administracji,
 • przygotowywanie umów i porozumień dotyczących działalności Ośrodka,
 • koordynowanie realizacji obowiązków i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przez komórki organizacyjne Ośrodka,
 • prowadzenie spraw dotyczących gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń we współpracy z pracownikami Działu Księgowo – Finansowego,
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzi,
 • samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 1. Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie,
 • praca w trybie jednozmianowym, 8 godzinny czas pracy,
 • praca siedząca, związana z pracą przy komputerze,
 • budynek jednostki organizacyjnej nie jest wyposażony w windę.
 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 07.03.2018 roku w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Kadr Administracji i Obsługi" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej”.

7. Informacje dodatkowe

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność
  z oryginałem„ i własnoręcznym podpisem kandydata,

 • kandydat, który po zakończeniu naboru zostanie wyłoniony na stanowisko, na które prowadzony był nabór, ma obowiązek przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone za zgodność przez notariusza dokumenty, o których mowa w pkt. 5,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. 032 296-21-34,

 • na wolnym stanowisku urzędniczym poza obywatelami polskimi mogą zostać zatrudnieni obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

 

Patrycja Gruca – Hołota

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż