Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 • staż pracy – minimum 5 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych,o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 • umiejętność kierowania zespołem,
 • kreatywność, sumienność i rzetelność,
 • dobra komunikacja interpersonalna,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres.

      3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Kierowanie Działem Realizacji Świadczeń, organizowanie pracy podległych pracowników oraz nadzór i kontrola nad rzetelnością, jakością i zgodnością ze stanem faktycznym i prawnym sporządzanych przez nich dokumentów.

 2. Współpraca z Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej, pracownikami socjalnymi oraz pracownikami Działu Finansowo Księgowego w zakresie bieżącej kontroli przyjętych zobowiązań finansowych (w zakresie świadczeń pomocy społecznej).

 3. Sporządzanie planów finansowych z zakresu świadczeń pomocy społecznej, przygotowywanie kwartalnych sprawozdań dotyczących realizacji budżetu tutejszego Ośrodka w powyższym zakresie.

 4. Weryfikowanie wniosków pracowników socjalnych o przyznanie określonej formy pomocy na rzecz osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia pomocy społecznej pod względem rozmiarów proponowanego świadczenia i jego częstotliwości zgodnie z możliwościami finansowymi tutejszego Ośrodka.

 5. Odpowiedzialność za prawidłowe, racjonalne, zgodne z przepisami wydatkowanie środków
  na pomoc społeczną.

 6. Przestrzeganie terminowości realizowanych spraw zgodnie z kpa.

 7. Prowadzenie spraw związanych z domami pomocy społecznej:

 • prowadzenie ewidencji osób oczekujących na umieszczenie, bądź umieszczonych
 • w domu pomocy społecznej,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych: w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej, o odpłatności za jej pobyt w domu oraz innych z tego zakresu,
 • przygotowanie korespondencji w sprawie domów pomocy społecznej,
 • dokonywanie kontroli miesięcznych rozliczeń za pobyt osób z terenu Będzina umieszczonych w domach pomocy społecznej, przedkładanych przez te domy,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1,
 • 42-500 Będzin,
 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym,
 • praca siedząca, administracyjno – biurowa,
 • budynek jednostki organizacyjnej nie jest wyposażony w windę.

 

       5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wzór oświadczenia w załączeniu),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia w załączeniu).

 

      6. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 07.03.2018r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej”.

 

      7. Informacje dodatkowe

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność
 • z oryginałem„ i własnoręcznym podpisem kandydata,
 • kandydat, który po zakończeniu naboru zostanie wyłoniony na stanowisko, na które prowadzony był nabór, ma obowiązek przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone za zgodność przez notariusza dokumenty, o których mowa w pkt. 5,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
 • i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,
 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia,
 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,
 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr Administracji i Obsługi tel. 032 296-21-34,
 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

Patrycja Gruca – Hołota

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.02.2018 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż