Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

WOr.2110.23.2017

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor

w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych

w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie (art. 16 ustawy o ochronie informacji niejawnych),

• wykształcenie wyższe preferowane zarządzanie, administracja,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• brak kar dyscyplinarnych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie danych osobowych,

• umiejętność obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, OpenOffice,

• znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, kodeksu postępowania administracyjnego,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • rzetelność, zdolności analityczne,

 • dyskrecja,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• organizowanie procesu przyjmowanie oświadczeń majątkowych,

• współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie analizy oświadczeń majątkowych,

• prowadzenie analizy treści przyjętych oświadczeń majątkowych w zakresie prawidłowości ich wypełnienia oraz kompletności dokumentacji,

• prowadzenie postępowań wyjaśniających błędy i nieścisłości w złożonych dokumentach,

• porównywanie danych z oświadczeń majątkowych z zeznaniami podatkowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi wiarygodność danych,

• sprawdzanie wartości majątkowych z danymi zawartymi w rejestrach publicznych prowadzonych w systemach teleinformatycznych,

• prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej organizacji przetwarzania informacji niejawnych i danych osobowych.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• sporadyczne wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o braku kar dyscyplinarnych w związku z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie danych osobowych,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy (wzór oświadczenia o stanie zdrowia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie", w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15.30.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Pan Jacek Trześniewski tel. 32-267-92-08.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:27.02.2018
Data publikacji:27.02.2018 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż