Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. szkół podstawowych i gimnazjów w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

WOr.2110.2.2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

inspektora ds. szkół podstawowych i gimnazjów w Wydziale Oświaty

w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane pedagogiczne,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 902 z późn. zm.) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1345 z późn. zm),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • co najmniej 5-letni staż pracy,

 • znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o samorządzie gminnym, rozporządzeń MEN dotyczących organizacji szkół, ramowych planów nauczania, awansu zawodowego nauczycieli, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,

 • rzetelność,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), preferowana znajomość programów komputerowych ułatwiających zarządzanie oświatą,

 • doświadczenie w zakresie organizacji szkół podstawowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Koordynacja pracy szkół podstawowych i gimnazjów.

 2. Przygotowanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 3. Prowadzenie – zgodnie z obowiązującymi regulaminami – spraw związanych z przyznawaniem nagród rzeczowych i stypendiów wyróżniającym się uczniom.

 4. Wstępna analiza arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

 5. Prowadzenie całości spraw związanych z dokonywaniem cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół.

 6. Przygotowywanie projektów wniosków o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów szkół.

 7. Prowadzenie całości spraw dotyczących kierowania uczniów do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

 8. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 9. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych i w gimnazjach; przygotowanie egzekucji administracyjnej w tym przedmiocie.

 10. Analiza wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych przez dyrektorów szkół oraz sprawozdań z realizacji planów doskonalenia nauczycieli.

 11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie zaświadczeń o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z ewidencji placówek niepublicznych. Aktualizacja danych o placówkach niepublicznych.

 12. Współpraca z organizatorami olimpiad, konkursów, imprez kulturalnych i artystycznych, w których biorą udział uczniowie będzińskich szkół i placówek oświatowych, oraz współpraca w realizacji konkursów ogłoszonych przez miasto.

 13. Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi i sportowymi.

 14. Prowadzenie sekretariatu Wydziału Oświaty, ewidencja pism zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcją kancelaryjną.

 

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjazdy w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz spełnienie wymagań dodatkowych,

 • kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy (wzór oświadczenia o stanie zdrowia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

  a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

  c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

 

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze – inspektora w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Będzinie" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Roman Goczoł tel. 32-267-92-10.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora ds. szkół podstawowych i gimnazjów w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:27.02.2018
Data publikacji:27.02.2018 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż