PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość inwestycyjna o pow. 9995 m², oznaczona numerem ewidencyjnym 1/7 karta mapy 4 obręb Będzin.

 

Na nieruchomości znajduje się konstrukcja drewniana w postaci długiego koryta.

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00053432/6

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zabudowa usługowa w zakresie: usługowe obiekty budowlane z usługami nieuciążliwymi – symbol planu A9.U.

 

Cena wywoławcza wynosi: 607.500,00 zł netto

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 60.000,00 PLN

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17.05.2018 roku o godz.10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 14.05.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. oddział w Będzinie numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu,

  • najpóźniej do dnia 14.05.2018 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową; ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie z opisem: „II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej”, należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim, w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

UWAGA! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podleć zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Gzichowskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.03.2018 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:14.03.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.05.2018 00:03