Będzin, dnia 21 marca 2018 roku

BRM.0002.XLVIII.2018

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 28 marca 2018 roku (środa) na godzinę 10.00 XLVIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2017 rok z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018”.

 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2017 roku.

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2017 rok z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020”.

 7. Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

  1/ przedstawienie sprawozdania przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Jadwigę Gubałę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2017 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy
  społecznej.

 8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teranie miasta Będzina w 2018 roku:

  1/ przedstawienie programu przez Wiceprezydenta Miasta Rafała Adamczyka,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Marka Wieczorka,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych,

  2/ przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina,

  3/ podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Będzina,

  4/ wprowadzenia opłaty od posiadania psów,

  5/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  6/ zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028,

  7/ zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Będzina.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

 11. Interpelacje i zapytania Radnych.

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.03.2018 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.03.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 08:19