Prezydent Miasta Będzina Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2018 roku

WPSiDG.8030.9.2018

 

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 2237)

 

Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2018 roku

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 6 600 zł

Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Będzina.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 22 czerwca 2018 roku.

 2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

 4. Wysokość przyznanych środków finansowych uzależniona będzie od ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie zależna od złożenia dodatkowej oferty podmiotu ubiegającego się o środki finansowe. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.

 5. Środki finansowe przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Będzina po otrzymaniu protokołu z prac Komisji konkursowej, której zadaniem jest zaopiniowanie złożonych ofert.

2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalno - merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami ujętymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2016 roku Nr 0050.494.2016 biorąc pod uwagę, w szczególności:

 1. jakość wykonania zadania publicznego,

 2. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

 3. skuteczność realizacji zadania publicznego,

 4. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

 5. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem oraz dopiskiem „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres: 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobą uprawnioną do kontaktu z uczestnikami konkursu jest Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0 32) 267-92-46.

 

Wymogi dotyczące składania ofert:

1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Podmioty ubiegające się o środki finansowe zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym:

 1. szczegółowy sposób realizacji zadania,

 2. termin i miejsce realizacji zadania,

 3. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania,

 4. informację o wysokości wnioskowanych środków,

 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,

 6. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób,

 7. informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniające koszty administracyjne.

3. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dopuszcza się możliwość skorygowania oferty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania – wezwanie do skorygowania ofert następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

4. W przypadku, gdy oferent nie wyeliminuje braków/błędów formalnych złożonej oferty, po otrzymaniu wezwania do ich uzupełnienia, przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie oferenta o pozostawieniu oferty bez rozpoznania.

5. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową konieczności złożenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych informacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez oferenta wezwania – wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

 

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.

 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych.

 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym.

 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

 6. Dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kadry gwarantujące prawidłową realizację zadania.

 7. Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, a w przypadku braku pieczątki odręczny podpis ze wskazaniem sprawowanej funkcji.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:

Rozstrzygnięcie przez Prezydenta Miasta Będzina konkursu ofert następuje w terminie do 2 miesięcy od daty zakończenia składania ofert.

 

Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert:

Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert:

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert, oferentowi przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezydenta Miasta Będzina w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

 2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.

 3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.

 4. Prezydent Miasta Będzina przekazuje odwołanie Komisji konkursowej celem wydania opinii na temat zasadności odwołania.

 5. Prezydent Miasta Będzina po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia. Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

 

Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 22 czerwca 2018 roku.

2. Miejsce realizacji zadania: szkoły podstawowe na terenie miasta Będzina.

3. Uczestnicy zadania: uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina.

4. Wielkość populacji do objęcia programem - 505 dzieci.

5. Zakres rzeczowy zadania:

 1. przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej wśród rodziców uczniów objętych programem badań przesiewowych słuchu na terenie będzińskich szkół podstawowych,
 2. zaproszenie do udziału w programie poprzez media lokalne, stronę internetową Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz wykonawcy programu,

 3. uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie badania słuchu,

 4. przeprowadzenie badań przesiewowych słuchu na terenie szkół obejmujących:

 • otoskopowanie uszu,
 • badanie słuchu audiometrem - urządzeniem z częstotliwościami od 250 do 8000Hz; możliwe natężenie od 10 do 100 dB,

 • wykonanie dodatkowego badania u dzieci z niezadowalającym wynikiem badania początkowego - może to wpłynąć na ograniczenie skierowań z powodu przypadków fałszywie dodatnich,

 • w przypadku stwierdzenia niedosłuchu dziecko jest kierowane na badanie w kabinie ciszy na terenie miasta Będzina (audiometria tonalna, powietrzna i kostna plus audiometria słowna),

e. przygotowanie informacji dla rodziców/opiekunów prawnych o wynikach badań przesiewowych słuchu,

f. przygotowanie informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchu na temat dalszego postępowania diagnostycznego,

g. prowadzenie rejestru uczestników i dokumentacji związanej z realizacją programu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h. złożenie merytoryczno-finansowego sprawozdania w oparciu o wymogi zawarte w umowie.

6. Oferenci powinni dysponować wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:30.03.2018
Data publikacji:30.03.2018 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż