Zarządzenie Nr 0050.207.2018
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 10.04.2018 roku

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku
z późniejszymi zmianami

zarządzam:

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022.

§ 2

Termin konsultacji ustalić od 10.04.2018 roku do 24.04.2018 roku.

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Miasta Będzina (BIP oraz Platforma konsultacyjna).

§ 4

Ustalić jako komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji – Referat Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miast
Rafał Adamczyk

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.207.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.04.2018 roku poddać konsultacj w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022i
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:10.04.2018 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.04.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.04.2018 00:01