PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej i Środkowej

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, obejmująca działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 101/2 i 100 karta mapy 14 obręb Będzin, o łącznej powierzchni 644 m², w tym:

  • działka nr 101/2 o pow. 416 m²

  • działka nr 100 o pow. 228 m²

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00026344/4

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość Gmina Będzin nie posiada planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

 

Do czasu sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego lub podjęcia uchwały Rady Miejskiej Będzina o przystąpieniu do sporządzenia planu, zagospodarowanie terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, będzie wymagało ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina.

Cena wywoławcza wynosi: 80.000,00 zł zw. z VAT

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 8.000,00 PLN

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16.05.2018 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 11.05.2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Będzin. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu,

  • najpóźniej do dnia 11.05.2018 roku do godz. 13.00 złożyć ofertę przetargową; ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie z opisem: „Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej i Środkowej”, należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20.

UWAGA! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te, które złożone zostaną po terminie, nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podleć zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Kolejny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej i Środkowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.04.2018 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:11.04.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.05.2018 00:00