OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Psary, dnia 30.04.2018 r.

Nr RPPIX.6220.18.2012

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 362 ust. 1 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799)

zawiadamiam,

że w związku ze złożeniem przez firmę DL Project Managenet SA (dawniej Fenix Invest Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach ul. Mielęckiego 10, analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Wójt Gminy Psary wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego zrealizowanego przedsięwzięcia pn. "Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Zgodnie z treścią Decyzji Wójta Gminy Psary Nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 19.02.2014 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z drogą krajową Nr86 w Sarnowie wraz z infrastruktura towarzyszącą” zmienioną Decyzją Wójta Gminy Psary Nr RPPII.6220.18.2012 z dnia
18.08.2014 r., zlokalizowanego na działkach:
- obręb Psary: 2556/7, 2556/6, 2556/8, 2556/5, 2545, 2556/4, 2556/1
- obręb Sarnów: 861/5, 913/2, 309/1, 308, 307/2, 914/2, 914/1, 316/5, 320/9, 320/8, 363/7, 320/15, 320/16, 320/18, 320/20,
330/1
- obręb Łagisza: 113, 151, 152
na Inwestora został nałożony obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej, w następującym zakresie:
1) dokonania porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z jego rzeczywistym oddziaływaniem na jakość powietrza. W tym celu należało wykonać pomiary stężenia dwutlenku azotu w czasie i miejscach zapewniających reprezentatywność otrzymanych wyników. Dla terenów, gdzie zostanie stwierdzone przekroczenie standardów jakości powietrza należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania;
2) w zakresie oddziaływania akustycznego przedmiotowej drogi na tereny podlegające ochronie akustycznej. Pomiary należało wykonać przeprowadzić w punktach zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej, w szczególności na terenach oznaczonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 58MN i 43MN;
3) w zakresie wpływu inwestycji na środowisko wodne, w tym dotrzymania jakości wód opadowych i roztopowych ujmowanych z drogi i odprowadzanych do środowiska oraz zabezpieczeń przed przedostawaniem się do odbiorników wód zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska (kolizje, wypadki drogowe, awarie itp.)

Pouczenie


 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że strony prowadzonego postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów a także zgłoszenia wniosków i żądań w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy informuję, iż z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4, pokój nr 213, w godzinach pracy urzędu.

Otrzymują:
1. Strony prowadzonego postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Psary przy ul. Malinowickiej 4;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.psary.pl;
- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20;
- stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bedzin.bip.info.pl;
2. Kopia: a/a

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.04.2018
Data publikacji:10.05.2018 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż