Załącznik do zarządzenia Nr 0050.249.2018

Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 maja 2018 r.

Prezydent Miasta Będzina

dnia 10 maja 2018 roku 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, ul. Szkolna 3

 

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, nauczyciele akademiccy oraz osoby niebędące nauczycielami spełniający wymagania wynikające z § 1 albo § 6 albo § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowe, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późniejszymi zmianami) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późniejszymi zmianami),
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późniejszymi zmianami) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późniejszymi zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późniejszymi zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
  1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie” w terminie do 22 czerwca 2018 roku godz. 14.00 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie, 42-500 Będzin,  ul. 11 Listopada 20.
  3. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
  4. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Będzina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

Daria Paterek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina dnia 10 maja 2018 roku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, ul. Szkolna 3
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.05.2018 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.06.2018 00:01