LXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 października 2006 r.

w sprawie:

 • przyjęcia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
  Uchwała Nr LXI/672/2006  /§3 ust. 3, §5 ust. 3, §6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 3 i ust. 5, §14 ust.9 i ust. 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/672/2006 unieważnione przez Wojewodę Śląskiego/
 • ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr LXI/673/2006 /§3 Uchwały Nr LXI/673/2006 unieważniony przez Wojewodę Śląskiego/
 • ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr LXI/674/2006
 • wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Będzina na planie miast: Będzin, Czeladź, Wojkowice
  Uchwała Nr LXI/675/2006
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi
  Uchwała Nr LXI/676/2006
 • rozszerzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004-2015" przyjętego uchwałą Nr XXVIII/322/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 października 2004 roku
  Uchwała Nr LXI/677/2006
 • wprowadzenie zmian w załączniku do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r. - w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Uchwała Nr LXI/678/2006
 • zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Będzinie
  Uchwała Nr LXI/679/2006 /uchwała nieważna/
 • zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy środków finansowych na bieżące funkcjonowanie infrastruktury technicznej na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LXI/680/2006 /uchwała nieważna/
 • zabezpieczenia na rok 2007 w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań gminy
  Uchwała Nr LXI/681/2006 /uchwała nieważna/
 • zmiany zapisu w uchwale nr LIX/652/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskiej pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i drogi w ul. Konopnickiej"
  Uchwała Nr LXI/682/2006
 • zmiany uchwały nr XLIX/548/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/683/2006
 • zmian budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/684/2006
 • zwiększenia budżetu miasta na 2006 rok w związku z realizacją projektów w ramach Programu Unii Europejskiej "SOCRATES - COMENIUS"
  Uchwała Nr LXI/685/2006
 • przeniesienia wydatków między działami w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/686/2006
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/687/2006
 • odrzucenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie złożonej przez Panią Małgorzatę Olesiak
  Uchwała Nr LXI/688/2006
 • finansowania z budżetu miasta modernizacji budynku "Domu Turysty" w ramach II etapu budowy Centrum Sportowo - Turystycznego
  Uchwała Nr LXI/689/2006 /uchwała nieważna/
 • ustanowienia stypendium dla zawodników reprezentujących Będzin, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym oraz określenia warunków, zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
  Uchwała Nr LXI/690/2006
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok
  Uchwała Nr LXI/691/2006
 • wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/692/2006
 • wysokości stawek, zwolnień, wzorów formularzy w podatku od nieruchomości i wysokości stawek, zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/693/2006, Deklaracja na podatek od nieruchomości, Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, Dane o nieruchomości
 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/694/2006, Deklaracja na podatek od środkó transportowych
 • ustalenia wzorów formularzy w sprawie podatku leśnego i podatku rolnego obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2007 roku
  Uchwała Nr LXI/695/2006, Deklaracja na podatek leśny, Informacja w sprawie podatku leśnego, Dane o nieruchomościach leśnych, Deklaracja na podatek rolny, Informacja w sprawie podatku rolnego, Dane o nieruchomościach rolnych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:30.10.2006 09:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:06.02.2007 14:31