Będzin, dn. 16.05.2018 r.

WOŚ.7021.3.7.2018

Ogłoszenie
przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż drewna

 

Na podstawie zarządzenia nr 0151/469/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2003 r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących w posiadaniu Gminy Będzin zmienionego zarządzeniem nr 0151/510/2009 z dnia 13.11.2009 r., zarządzeniem nr 0050/326/2011 z dnia 19.10.2011 r., zarządzeniem nr 0050/26/2013 z dnia 24 .01.2013 r. oraz zarządzeniem nr 0050/431/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Ogłaszam przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego miękkiego i twardego pozyskanego z wycinki na terenie miasta Będzina, obręb Łagisza, ul. Kijowska.

Termin składania ofert: 28.05.2018 – 08.06.2018 r.

Miejsce pozyskiwania drewna: Teren Miasta Będzina

Cena wyjściowa za 1 m3 : 50,00 zł + 8% VAT – drewno opałowe miękkie

80,00 zł + 8% VAT - drewno opałowe twarde

Miejsce odbioru drewna: Będzin, obręb Łagisza, ul. Kijowska

Ilość drewna: 120,00 m3 - drewno opałowe miękkie

10 m3 - drewno opałowe twarde

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Będzinie

     ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii urzędu z napisem „oferta na zakup drewna” (załącznik nr 1). Oferty złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać: cenę za m3 drewna. Ofertę należy złożyć na całą ilość drewna tj.: 130,00 m3 drewna przewidzianego do zakupu (załącznik nr 2). Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać ofertę oferenta, oferującego najwyższą cenę za zakup 130,00 m3 drewna, według cen nie mniejszych niż 50,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe miękkie, 80,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe twarde. W przypadku takich samych ofert cenowych decyduje kolejność wpływu oferty. Opłatę należy uiścić zgodnie z poleceniem w terminie określonym w załączniku nr 2, w przeciwnym razie oferta zostanie anulowana.

Drewno należy obrobić, pociąć i odebrać z miejsca wycinki, Będzin, ul. Kijowska we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, pok. 123 lub telefonicznie (32) 267 91 72 w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Oferty złożone niezgodnie z wymaganiami Prezydenta nie będą rozpatrywane.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 13.06.2018r.

  • UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:17.05.2018 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:16.06.2018 00:03