OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

42-500 Będzin ul. Sportowa 4

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłasza nabór kandydata na stanowisko: Starszy księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Wymagania niezbędne (konieczne) wobec kandydata:

1.Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym- wymóg niezbędny to posiadanie minimum dwuletniego stażu pracy lub wykształcenie średnie; przy legitymowaniu się wykształceniem średnim- wymóg niezbędny to posiadanie minimum czteroletniego stażu pracy.

2. Znajomość przepisów związanych z działalnością jednostek organizacyjnych samorządu gminnego, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

d) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy

e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych

f) znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i podatków

3. Obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art.11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.902 z późniejszymi zmianami) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej ( art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1889 z późniejszymi zmianami).

4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie kierunkowe ekonomiczne.

 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie praktycznej znajomości procesów finansowo-księgowych (praca w komórkach finansowo - księgowych)

 • Doświadczenie przy rozliczaniu podatku VAT.

 • Wysoka umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL, Internet).

 • Umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność i operatywność.

 • Umiejętność pracy w zespole.

 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w samorządowej jednostce organizacyjnej

 • Umiejętności w zakresie naliczania wynagrodzeń.

 • Zdolności analityczne.

 • Samodzielność, komunikatywność, sumienność i dokładność.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Ewidencja faktur VAT sprzedaży i faktur kosztowych w zakresie zakupu usług i materiałów.

2. Sporządzanie rejestru VAT oraz JPK.

3. Prowadzenie kosztów wg działów.

4. Rozliczanie raportów fiskalnych.

5. Sporządzanie przelewów płatności i kontrola terminów dokonywania zapłat.

6. Bieżąca kontrola środków pieniężnych i informowanie na bieżąco głównego księgowego

o wysokości posiadanych środków.

7. Współpraca ze służbami kadrowymi, uzgadnianie naliczonych wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy, a także składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itp.

8. Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków i ich kontrola.

9. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS.

10. Wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Miejsce i warunki pracy na stanowisku :

 • Miejsce - praca w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 • Warunki pracy bezpieczne. Budynek piętrowy bez podjazdu, niedostosowany do wózków inwalidzkich.

 • Praca w trybie jednozmianowym, 8 godzinny czas pracy.

 • Stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin.

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

W jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu dodatkowo aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (niezbędne do potwierdzenia wymaganego stażu pracy).

 • Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności.

 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
  z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami – wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzory oświadczeń w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 • Oświadczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia.

 

Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje w zakresie wymagań stawianych kandydatom udzielane są w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie w godz. od. 7.00 do 15.00, tel. 32 267-30-07.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2018 r. do godz. 15.00 na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin. Decyduje data wpływu. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późniejszymi zmianami), że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie oraz poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

  Mariusz Korpak

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ogłasza nabór kandydata na stanowisko: Starszy księgowy Dział Finansowo-Księgowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.05.2018 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.06.2018 00:00