Zarządzenie Nr 0050.256.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 22.05.2018 roku

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późniejszymi zmianami) w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekty:

1) uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina,

2) uchwały w spawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

§ 2

Termin konsultacji ustalić na 14 dni od daty zamieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Zatwierdziła: /-/Daria Paterek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.256.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.05.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.05.2018 14:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.06.2018 00:00