KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE

gdy zbieranie danych osobowych następuje od osób, których dane dotyczą

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu wymienione poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miejski w Będzinie.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, 42-500 Będzin, (nr tel.: 32 267 70 41-44, adres e-mail: um@um.bedzin.pl).

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie,
  42-500 Będzin, ul 11 listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu :

- wykonywania obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

- realizacji zadań ustawowych nałożonych na organy gminy,

- świadczenia usług publicznych,

- realizacji zadań zleconych i powierzonych gminie,

- załatwiania spraw interesantów zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami.

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach i na terenach publicznych poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób.

-wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie odbywa się w oparciu o krajowe przepisy ustawowe i prawo Unii Europejskiej celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Jeżeli wyżej wymienione uregulowania nie dają podstawy do przetwarzania danych osobowych przez Urząd, to właściciel danych może wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w określonym celu i zakresie.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.

 2. Dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Będzinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO

- przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO

 1. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wyrażenie jej jest dobrowolne i zawsze istnieje możliwość cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody.
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani danych do czasu jej wycofania.

 2. Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzaniem pana/pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 3. Informacja wynikająca z art. 13, ust. 2 lit. e RODO o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

a) ustawowym,

b)umownym,

c)warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pan/Pani zobowiązany/a.

2)W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3)W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4)W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W BĘDZINIE - zbieranie danych od osób których dane dotyczą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.05.2018 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.06.2018 12:45