Będzin, dnia 28.05.2018r.

WRM-RI.7013.23.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin” dofinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 - poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy”.

Przedmiotem zamówienia jest aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac objęty zamówieniem przedstawia koncepcja aranżacji zieleni, stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.05.2018 15:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:28.05.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:12.06.2018 00:02