PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek niezabudowanych, położonych w Będzinie w pobliżu ul. Siemońskiej przeznaczonych pod zabudowę garażami murowanymi wraz z udziałami w wewnętrznej drodze dojazdowej, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek niezabudowanych, położonych w Będzinie w pobliżu ul. Siemońskiej przeznaczonych pod zabudowę garażami murowanymi wraz z udziałami w wewnętrznej drodze dojazdowej, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin.

 

Dane dotyczące działek stanowiących przedmiot przetargu

 • 2 działki o powierzchniach 21 m2 każda, oznaczone na karcie mapy 15 obręb Będzin numerami geodezyjnymi: 57,70.

  do każdej z działek przypada udział wynoszący 1/54

  niewydzieloną część z działki nr 94 o pow. 1814 m2 – stanowiącej drogę wewnętrzną do garaży

   

  Cena wywoławcza każdej z działek wraz z udziałem w drodze wewnętrznej wynosi: 5.000,00 zł

   

  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%

 

Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

 • KA1B/00024553/8 dla działek pod zabudowę garażową,

 • KA1B/00056468/8 dla działki stanowiącej drogę wewnętrzną do garaży.

 

Cena sprzedaży płatna jest przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu przeznaczone są pod zabudowę garażową.

 

Tereny usług - symbol planu U2

Zasady przeznaczenia pod funkcje usługową, tj. pod usługi handlu, gastronomii oraz innych usług komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów w formie urządzeń terenowych,tj. placów zabaw oraz realizację funkcji towarzyszących: parkingów i garaży.

 

Poprzednie przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniach:

23.11.2017 r. - I przetarg

07.03.2018 r. - II przetarg

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi - 500,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się, w dniu 02 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, sala nr 101, I piętro.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

 

 • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

 

 • najpóźniej do dnia 28 czerwca 2018 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie

zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek niezabudowanych, położonych w Będzinie w pobliżu ul. Siemońskiej przeznaczonych pod zabudowę garażami murowanymi wraz z udziałami w wewnętrznej drodze dojazdowej, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.05.2018
Data publikacji:01.06.2018 10:42