Będzin, dnia 6 czerwca 2018 roku

BRM.0002.LII.2018

 

Szanowny Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 13 czerwca 2018 roku (środa) na godzinę 8.00 LII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego
  z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2017 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2017 rok:

  1/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Będzina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego miasta Będzina przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Przewodniczącego Komisji Szczepana Grymę,

  3/ dyskusja,

  4/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina
  za 2017 rok,

  5/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2017 rok.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Będzina z pobytu delegacji władz samorządowych miast partnerskich (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) podczas Dni Będzina 2018:

  1/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,

  2/ dyskusja.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2018 roku,

  2/ planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2018 roku,

  3/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności,

  4/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście,

  5/ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina oraz przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

  6/ określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  7/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina,

  8/ zmian budżetu miasta Będzina na 2018 rok,

  9/ zmiany uchwały Nr XLIV/385/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028.

 7. Interpelacje i zapytania Radnych.

 8. Sprawy różne i wolne wnioski.

 9. Zakończenie obrad sesji.

   

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.06.2018 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:06.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.06.2018 09:48