Zarządzenie Nr 0050.270.2018

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 7.06.2018 roku

 

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam:

 

§ 1

Poddać konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

 

 

§ 2

Termin konsultacji ustalić od dnia 7.06.2018 r. do dnia 21.06.2018 r.

 

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana na stronie internetowej miasta Będzina.

 

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Będzina.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

PREZYDENT MIASTA

/-/ Łukasz Komoniewski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.270.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.06.2018 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.06.2018 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.06.2018
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:22.06.2018 00:00